Statut udruženja

У складу са одредбама чл.78 и 12. Закона о удружењима (“Службени лист РС”, бр.51/09),

на скупштини удружења одржаној дана 25.01.2019. у Београду, усвојен је нови

                                                            СТАТУТ

                                    удружење грађана “ДИКАН Авала”

                                    Област оствaривања циљева

                                                Члан 1.

Удружење “ДИКАН Авала” (у даљем тексту : Удружење) је невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области помоћи првенствено школској деци подавалског краја, али и осталим грађанима у циљу општег побољшања квалитета и безбедности живота.

                                                Члан 2.

Циљеви удружења су:  

# унапређивање нивоа безбедности деце, посебно на путу ка, и у школама,

# побољшање услова рада у школама,

# побољшање квалитета и безбедности живота свих суграђана.

                                                Члан 3.

Ради остваривања својих циљева, Удружеље нарочито:

1. Организује акције промотивног типа у медијима и на друштвеним мрежама, са циљем анимирања јавности и институција и указивања на проблеме.

2. Организује и спроводи конкретне акције помоћи првенствено школској деци, али и осталим суграђанима.

3. Организује само, или у заједници са другим удружењима, саветовалишта, едукативне трибине и остале акције у циљу едукације деце, али и осталих суграђана по питању безбедности, остваривања права и побољшања општег квалитета живота.

4. Објављује летке и публикације, са циљем промоције и едукације.

5. Сарађује са другим удружењима у земљи и иностранству, као и са надлежним институцијама.

                                    Назив и седиште

                                                Члан 4.

Назив Удружења је: ДИКАН Aвала

Назив Удружења на страном језику je (Engleski): DIKAN Avala

Удружење има седиште у Јарослава Черног 53, Београд, Пиносава

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

                        Услови и начин учлањивања и престанак чланства

                                                Члан 5.

Члан Удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Малолетно лице са навршених 14 година живота, такође се може учланити у Удружење уз оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.

За лице млађе од 14 година, пријаву подноси његов законски заступник.

                                                Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина Удружења и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.

Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност уаконског заступника.

Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.

Одлуку о престанку чланства доноди Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.

Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

                        Права, обавезе и одговорност чланства

                                                Члан 7.

Члан Удружења има право да:

1) равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;

2) непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;

3) бира и буде биран у органе Удружења;

4) буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Члан је дужан да:

1) активно доприноси остваривању циљева Удружења;

2) учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;

3) плаћа чланарину;

4) обавља друге послове које му повери Управни одбор.

                                    Унутрашња организација

                                                Члан 8.

Органи Удружења су Скупштина и Управни одбор. Функцију заступника врши Председник Управног одбора, а у његовом одсуству заменик Председника Управног одбора.

                                                Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.

Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.

Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним или електронским обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:

1) доноси план и програм рада;

2) усваја Статут, као и измене и допуне Статута;

3) усваја друге опште акте Удружења;

4) бира и разрешава чланове Управног одбора;

5) разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;

6) разматра и усваја финансијски план и извештај;

7) одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;

8) одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о изменама и допунама Статута, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

                                                Члан 10.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.

Управни одбор има три члана, које бира и опозива Скупштина.

Мандат чланова Управног одбора траје годину дана и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

                                                Члан 11.

Председник Управног одбора заступа Удружење у правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца.

Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

                                                Члан 12.

Управни одбор:

1) руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;

2) организује редовно обављање делатности Удружења;

3) поверава посебне послове појединим члановима;

4) доноси финансијске одлуке;

5) одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање једне трећине чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;

6) одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;

7) одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.

                                    Остваривање јавности рада

                                                Члан 13.

Рад Удружења је јаван.

Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

                                                Члан 15.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству. Удружење може приступити међународним удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

            Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима

                                                Члан 16.

Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција и на други законом дозвољен начин.

Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања из области деловања, као и продајом производа насталих у оквиру едукативних радионица.

                                    Престанак рада удружења

                                                Члан 17.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

            Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења

                                                Члан 18.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом

                                    Изглед и садржина печата

                                                Члан 19.

Удружење има печат кружног облика, а на којем је у доњој половини исписано: DIKAN  Avala

                                                Члан 20.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

                                                Члан 21.

            Овај статут ступа на снагу дана од даном његовог усвајања на скупштини Удружења.

Председавајући скупштине Удружења

Дејан Адуловић

________________________

Twitter